วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

http://auttechnobung.blogspot.com/ นายอรรถพร เฟื่องมา

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551


วันที่ 1 ธันวาคม 2551
เวลา 8.30 น.บันทึกเทปลงคอม ของรายการแผ่นดินไท
ตอนต้นทุนชีวิตเด็ก
เวลา 13.00 น.บันทึกเทปลงคอม ของรายการแผ่นดินไท
ตอนต้นทุนชีวิตเด็ก
วันที่ 2 ธันวาคม2551
เวลา 8.30 น.ส่งเทรายการแผ่นดินไท
เวลา 13.00 น.ส่งเทรายการแผ่นดินไท
วันที่3 ธันวาคม 2551
เวลา 8.30 น.ออกกองที่จ.นครปฐม ณ บ้านกานจนา
สัมเด็กมีปัญหา
เวลา 13.00 น.ออกกองที่จ.นครปฐม ณ บ้านกานจนา
สัมเด็กมีปัญหา
วันที่ 4 ธันวาคม 2551
เวลา 8.30 น. capture dv บ้านกานจนา
เวลา 13.00 น. capture dv บ้านกานจนา
วันที่ 5 ธันวาคม 2551
เวลา 8.30 น. ออกกองคนค้นคน ตอนหลวงพี่ช้าง
เวลา 13.00 น. ออกกองคนค้นคน ตอนหลวงพี่ช้าง
วันที่ 6 ธันวาคม2551
เวลา 8.30 น. ออกกองคนค้นคน ตอนหลวงพี่ช้าง
เวลา 13.00 น. ออกกองคนค้นคน ตอนหลวงพี่ช้าง
วันที่7 ธันวาคม 2551
เวลา 8.30 น. ออกกองคนค้นคน ตอนหลวงพี่ช้าง
เวลา 13.00 น. ออกกองคนค้นคน ตอนหลวงพี่ช้าง
วันที่ 8 ธันวาคม 2551
เวลา 8.30 น. ออกกองคนค้นคน ตอนหลวงพี่ช้าง
เวลา 13.00 น. ออกกองคนค้นคน ตอนหลวงพี่ช้าง
วันที่ 11 ธันวาคม 2551
เวลา 8.30 น. ออกกองรายการแผ่นดินไท ตอน พยาบาลชุมชน
เวลา 13.00 น. ออกกองรายการแผ่นดินไท ตอน พยาบาลชุมชน
วันที่ 12ธันวาคม 2551
เวลา 8.30 น. ออกกองรายการแผ่นดินไท ตอน พยาบาลชุมชน
เวลา 13.00 น. ออกกองรายการแผ่นดินไท ตอน พยาบาลชุมชน
วันที่13 ธันวาคม 2551
เวลา 8.30 น. ออกกองรายการแผ่นดินไท ตอน พยาบาลชุมชน
เวลา 13.00 น. ออกกองรายการแผ่นดินไท ตอน พยาบาลชุมชน
วันที่ 14ธันวาคม 2551
เวลา 8.30 น. ออกกองรายการแผ่นดินไท ตอน พยาบาลชุมชน
เวลา 13.00 น. ออกกองรายการแผ่นดินไท ตอน พยาบาลชุมชน
วันที่ 15 ธันวาคม 2551
เวลา 8.30 น. ออกกองรายการแผ่นดินไท ตอน พยาบาลชุมชน
เวลา 13.00 น. ออกกองรายการแผ่นดินไท ตอน พยาบาลชุมชน
วันที่ 16 ธันวาคม2551
เวลา 8.30 น.ออกกองถ่ายทำรายการแผ่นดินไท ตอนพยาบาลชุมชน
งานที่ได้รับมอบหมายบันทึกเทปการลงชุมชนของพยาบาลชุมชน(หมอจอย)
เวลา 13.00 น.ออกกองถ่ายทำรายการแผ่นดินไท ตอนพยาบาลชุมชน
งานที่ได้รับมอบหมายบันทึกเทปการลงชุมชนของพยาบาลชุมชน(หมอจอย)
วันที่17 ธันวาคม 2551
เวลา 8.30 น. ออกกองถ่ายทำรายการแผ่นดินไท ตอนพยาบาลชุมชน
และเดินทางกลับจาก จ.ขอนแก่น
เวลา 13.00 น. ออกกองถ่ายทำรายการแผ่นดินไท ตอนพยาบาลชุมชน
และเดินทางกลับจาก จ.ขอนแก่น
วันที่18 ธันวาคม 2551
เวลา 8.30 น. บันทึกเทป DV คอม รายการแผ่นดินไท ตอนพยาบาลชุมชน
เวลา 13.00 น. บันทึกเทป DV คอม รายการแผ่นดินไท ตอนพยาบาลชุมชน
วันที่19 ธันวาคม 2551
เวลา 8.30 น. บันทึกเทป DV คอม รายการแผ่นดินไท ตอนพยาบาลชุมชน
เวลา 13.00 น. บันทึกเทป DV คอม รายการแผ่นดินไท ตอนพยาบาลชุมชน
วันที่ 22ธันวาคม2551
เวลา 8.30 น. บันทึกเทป DV คอม รายการแผ่นดินไท ตอนพยาบาลชุมชน
เวลา 13.00 น. บันทึกเทป DV คอม รายการแผ่นดินไท ตอนพยาบาลชุมชน
วันที่ 23 ธันวาคม2551
เวลา 8.30 น. บันทึกเทป DV คอม รายการแผ่นดินไท ตอนพยาบาลชุมชน
เวลา 13.00 น. บันทึกเทป DV คอม รายการแผ่นดินไท ตอนพยาบาลชุมชน
วันที่ 24ธันวาคม2551
เวลา 8.30 น. บันทึกเทป DV คอม รายการแผ่นดินไท ตอนพยาบาลชุมชน
เวลา 13.00 น. หาภพ Ins. โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่25 ธันวาคม2551
เวลา 8.30 น. ถอดเทป DV บันทึก TC

เวลา 13.00 น. ถอดเทป DV บันทึก TCวันที่ 26ธันวาคม2551
เวลา 8.30 น. งานกีฬาทีวีบูรพา